Onze algemene voorwaarden

Als bezoeker of lid van de website opcafegaan.be, hierna ook de 'Website' genoemd, ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de Website te bezoeken, hetzij door de Website te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid.

Lid van opcafegaan.be

Door jezelf in te schrijven met een eigen profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct en nauwkeurig zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Opcafegaan.be kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie als lid.

Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van deze Website.

Opcafegaan.be kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen.

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je opcafegaan.be vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Publiekgemaakte gegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

De patron aan't woord

Je gaat ermee akkoord dat bij de functionaliteit 'De patron aan't woord' je naam, voornaam, titel van het bericht inclusief de inhoud van het bericht gepubliceerd zullen worden op de website. Je gaat er tevens mee akkoord dat in geval van spellings- of andere fouten of onduidelijkheden het bericht aangepast mag worden door opcafegaan.be.

Klachten

Heb je schadelijke of illegale gegevens op de Website opgemerkt? Meld dit onmiddellijk aan info@opcafegaan.be of door het contactformulier in te vullen.

Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens).

Vergoedingen

De diensten op opcafegaan.be zijn tot nader order volledig kosteloos.

Auteursrechten

Copyright opcafegaan.be © [@year]. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's en beelden op deze Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto’s of beelden invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, beoordelingen en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan opcafegaan.be om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

Iedereen kan een link leggen naar deze Website of naar individuele producten of pagina's op de Website. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Inhoud

Het is niet toegelaten om onjuiste of lasterlijke beoordelingen te schrijven of het verhandelen van beoordelingen met andere bedrijven.

Gebruikersinhoud geeft niet noodzakelijkerwijs die mening van opcafegaan.be weer. Wij behouden het recht voor om gebruikersinhoud te verwijderen, te onderzoeken, aan te passen, of te herstellen. Bijvoorbeeld kunnen wij beoordelingen die grof, beledigend of ongenuanceerd zijn verwijderen. Cafés die je toegevoegd hebt kunnen eveneens verwijderd worden. Wij hebben niet de verplichting om jouw inhoud te behouden of je te voorzien van kopieën hiervan, noch garanderen wij enige vertrouwelijkheid ten aanzien van jouw inhoud.

Aansprakelijkheid

VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Opcafegaan.be wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

Opcafegaan.be kan niet waarborgen dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren. Opcafegaan.be geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt.

Opcafegaan.be legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de Website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze Website worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst opcafegaan.be elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Opcafegaan.be zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn Website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert.

De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemmeling van de links. Opcafegaan.be kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.

Persoonlijk gebruik

Deze Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en bijgevolg niet-commercieel gebruik.

Je mag deze Website niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van het internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. Je dient de Website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.

Dit betekent ondermeer dat alle vormen van fraude verboden zijn.

Je mag de site niet gebruiken om een eigen gegevensdatabank aan te leggen met info die van de site afkomstig is.

Waarschuwingen

Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze Website te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de Website wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

De andere voorwaarden

Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals het privacy statement, waarschuwingen, en de disclaimer zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.

Toegang tot de website

Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.

Gebruik in andere contreien

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS NIET TOEGELATEN IN LANDEN WAAR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE OP DEZE WEBSITE TE VINDEN ZIJN NIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZONDER DAT DIT DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TOT GEVOLG HEEFT.

Geschillen

De website is eigendom van Celer BV (ondernemingsnummer 0805.614.791) met als maatschappelijke zetel Langstraat 82, 2270 Herenthout, België.

Het gebruik van deze Website valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Website of diensten van deze Website zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Turnhout bevoegd